Diaconie collecte

Diaconaat hoort bij de kern van het gemeente zijn van Jezus Christus.
Wij delen binnen én ​buiten de gemeente uit van wat wij van God ontvangen hebben om onrecht, armoede en gebrokenheid te helpen herstellen. Dat kan door financiële steun, het geven van spullen, praktische hulp, het vinden van de juiste hulp, of door een luisterend oor, gesprek en gebed. 

Klik hier om te geven voor de Diaconie!

Diaconaat vervult haar roeping in de gemeente en in de wereld door de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht gebeurt.

De gemeente van Jezus Christus leeft in een samenleving en in een wereld waarin het leven van veel mensen bepaald wordt door armoede, onrecht en gebroken relaties en de gevolgen daarvan. In die samenleving en in die wereld wil CG De Wingerd, met de door hen ontvangen gaven, dienen en goed nieuws brengen aan de armen door armoede, materieel en immaterieel, te bestrijden en de effecten daarvan tegen te gaan. 

Ook willen wij, waar mogelijk, een bescheiden bijdrage leveren aan rechtvaardige verhoudingen in de samenleving en de wereld, bijdragen aan herstel van en in menselijke relaties en bijstaan te midden van gebrokenheid. CG De Wingerd wil het evangelie van onze Heer uit – en voorleven door oog te hebben voor de materiële en immateriële noden van de mens. Het diaconaat vormt daarbij een integraal onderdeel van missionair gemeente zijn. 

Missionair, omdat zowel de gemeente als de individuele christen gezonden wordt door de Ander (onze drieenige God – Vader, Zoon en Heilige Geest) naar de ander. Achter de missionaire gemeente zien wij het Koninkrijk van God oplichten, wat wij duiden als: 

  1. Het Koninkrijk dat laat zien dat God zijn schepping niet los laat; hij werkt door de geschiedenis heen naar ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’.
  2. Het Koninkrijk dat een manier van samenleven laat zien waarin er een begin is van herstel en harmonie in de door God gegeven relaties door te leven uit genade (‘vrede, vreugde en gerechtigheid’ en ‘een leven in overvloed’ Johannes 10: 10)
  3. Het Koninkrijk dat dus een samenhangende gerichtheid laat zien op eerlijke, duurzame relaties (naastenliefde, gerechtigheid, rentmeesterschap)