Privacyvoorwaarden

Privacy verklaring CG De Wingerd Versie 1.0

 

1. Algemeen

Wie zijn wij?

Christengemeente De Wingerd is een geloofsgemeenschap die elke zondag samenkomt in het Borchuus, Kerkplein 3, 7051 CX te Varsseveld. Ook vinden er activiteiten van CG De Wingerd plaats in ons eigen gebouw aan de Boesvelderdijk 19a, 7054 BA te Westendorp.


Contactgegevens:

www.cgdewingerd.nl

Het postadres:

Boesvelderdijk 19a, 7054 BA, Westendorp

E-mailadres: administratie@cgdewingerd.nl


Over deze privacyverklaring

Als geloofsgemeenschap kennen wij geen formeel lidmaatschap, maar spreken van personen die onze overtuiging delen en regelmatig de samenkomst bezoeken of wanneer dat fysiek niet mogelijk is op afstand verbonden zijn met de gemeente. In dit document noemen we hen ‘deelnemers’. Veel deelnemers aan de geloofsgemeenschap zijn ook lid van de vereniging CG De Wingerd die als rechtspersoon ten dienste van de gemeenschap is opgericht om haar te faciliteren in alle praktische zaken. Overal waar gesproken wordt in dit document over CG De Wingerd hebben we het over zowel de geloofsgemeenschap als de vereniging CG De Wingerd. Onze zondagse samenkomsten zijn openbaar en dus ook toegankelijk voor mensen die de samenkomsten eenmalig of sporadisch bezoeken.


Algemene maatregelen om persoonsgegevens te beschermen

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacy-rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze te beveiligen en privacyregels toe te passen. Binnen de gemeente is eenieder die op basis van zijn taak gegevens ontvangt tot geheimhouding verplicht en iedere bezoeker verantwoordelijk om
zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van anderen. Leden van de vereniging krijgen toegang tot het afgeschermde deel van onze website middels inloggegevens. Deze inlog is gekoppeld aan het email adres en een persoonlijk wachtwoord.


Uw rechten, de procedure bij een verzoek

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft betrokkenen o.a. de volgende rechten:

1. Het recht op vergetelheid. (om ‘vergeten’ te worden)

2. Recht op inzage (inzien van eigen persoonsgegevens)

3. Recht op rectificatie en aanvulling (gegevens kunnen worden gewijzigd)

4. Het recht op beperking van de verwerking (minder gegevens laten verwerken)

5. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Voor een verzoek met betrekking tot één van bovenstaande rechten neemt u contact op met administratie@cgdewingerd.nl. De gemeente zal vervolgens binnen 1 maand op uw verzoek reageren en proberen zo goed mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Daarbij moet de gemeente rekening houden met de privacy van anderen en met het belang van CG De Wingerd en haar activiteiten.

Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Mochten we dit niet naar tevredenheid oplossen dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het volgende formulier.


Bewaartermijn

Wij zullen persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Gegevens van personen bewaren we in ieder geval zolang zij bij de gemeente betrokken zijn. Bij vertrek bewaren we de gegevens maximaal 1 jaar, tenzij betrokkene anders verzoekt.


Doorgifte aan anderen

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals aan de Belastingdienst. Daarnaast zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als u daarvoor zelf uw toestemming hebt gegeven.


2. Verwerking vanwege de persoonsadministratie


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor zover bekend en van toepassing worden volgende gegevens geregistreerd:

-  voor- en achternaam en voorletters (incl. meisjesnaam)

-  straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats

-  samenstelling van het gezin/huishouden

-  geslacht

-  geboortedatum

-  burgerlijke staat

-  1 of meer telefoonnummers

-  1 of meer emailadressen

-  betaalgegevens

-  lidmaatschap vereniging CG De Wingerd

-  datum in/uit onze gemeente

-  overige persoonsgegevens die u actief verstrekt zoals in correspondentie


3. Verwerking vanwege het samen gemeente zijn

Als geloofsgemeenschap De Wingerd zijn we met elkaar verbonden en maken we deel uit van het wereldwijde Lichaam van Christus en Zijn Kerk. Om dit in praktijk te kunnen brengen verwerken wij diverse persoonlijke gegevens. Voor de onderstaand genoemde zaken beroept CG De Wingerd zich op de grondslag gerechtvaardigd belang (zie uitzonderingsregel voor kerken, lid 9 van artikel 9 van de AVG*).
Dit betekent dat CG De Wingerd deze persoonsgegevens verwerkt om de verbondenheid met elkaar, het samen kerk zijn, uit te werken. Met andere woorden: deze gegevens zijn nodig om met elkaar gemeente te kunnen zijn. Uitzonderingen hierop worden specifiek genoemd in het onderstaande overzicht. In deze uitzonderingsgevallen zal CG De Wingerd de betrokkenen toestemming vragen om de persoonsgegevens te verwerken.

Onderstaand een tabel met opsomming van situaties in relatie tot de gegevens die worden verwerkt.
 

Situatie

Persoonlijke gegevens

Het versturen van berichten naar leden om hen op de hoogte te brengen van activiteiten / gebeurtenissen binnen en buiten de gemeente

Naam en voornamen

Adres

e-mailadres

Er kunnen in bovengenoemde berichten gegevens van zieke personen worden vermeld, of van personen die om andere reden bijzondere aandacht van de gemeente nodig hebben. Hiervoor heeft de gemeente mondelinge of schriftelijke toestemming gekregen van betrokkene. In ernstige situaties, wanneer betrokkene hiertoe niet in staat is (of daarnaar vragen ongepast is) kan toch een oproep tot gebed gedaan worden.

Naam en voornaam

Adres of verblijfadres

Relevante contactgegevens

Beschrijving van ziekte of persoonlijke omstandigheden.

Op het besloten deel van de website wordt melding gemaakt van geboortes, huwelijken en overlijden.
Ook is hier een lijst met verjaardagen te vinden.

Naam en voornaam

Adres of verblijfadres

Relevante contactgegevens

Datum van geboorte, huwelijk of overlijden.

Op het besloten deel van de website staat een adreslijst. Ook kunnen er lijsten uitgegeven worden met deelnemers van bidstonden, kringen en jeugdwerk. Deze lijsten (op papier of digitaal) zijn alleen beschikbaar voor deelnemers.
Bij verspreiding wordt verzocht de gegevens verder niet te verspreiden.

Naam en voornaam

Adres

e-mailadres

Telefoonnummer

Voorafgaand aan de zondagse dienst wordt een PowerPoint presentatie getoond. Hierin kan melding worden gemaakt van geboortes en huwelijken.

Naam en voornaam

Adres of verblijfadres

Relevante contactgegevens

Datum van geboorte/huwelijk.

Op onze openbare website kunnen gegevens staan van deelnemers die een functie bekleden binnen de gemeente.

Naam en voornaam

Taak

Foto

Bij bijzondere diensten en/of activiteiten kunnen foto en/of video opnames gemaakt worden. Deze zullen alleen gepubliceerd worden op het besloten deel van de website. Mocht er wel sprake zijn van openbare publicatie op onze website, dan zal de betrokkenen hiervoor schriftelijk om toestemming gevraagd worden.

Foto en video-opname

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij onze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Op de website van CG De Wingerd zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. CG De Wingerd is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen

cookie

Deze privacy verklaring is vastgesteld in de gemeentevergadering van 7 april 2019. De meest recente versie van dit document staat op de website.

*
Verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden, maar voor kerken is er een uitzonderingsregeling, zie hiervoor lid 9 van artikel 9 van de AVG:
De verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is, in het kader van haar gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen, mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de leden of de voormalige leden van de instantie of op personen die in verband met haar doeleinden regelmatig contact met haar onderhouden, en de persoonsgegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen buiten die instantie worden verstrekt.